La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació impulsa el primer concurs de vídeos shorts, en vertical i en català, sobre turisme científic anomenat PremisTUCA amb la participació de l’Agència Catalana de Turisme.

L’objectiu d’aquest concurs és fomentar les produccions audiovisuals que posen en valor el coneixement i la ciència a través del patrimoni natural, històric, industrial, etc. visitable de Catalunya. Promovent, d’aquesta manera, un redescobriment del territori i fomentant un producte turístic de qualitat basat en l’experiència del coneixement de la ciència.

Astronomia, biologia, biodiversitat, geologia, antropologia… totes les disciplines científiques poden ser el motor per redescobrir el territori, per aquest motiu aquest certamen s’adreça a persones majors d’edat, entitats, museus o associacions que vulguin explicar-nos la ciència que podem observar i conèixer pel territori i que pot ser d’interès turístic.

Sereu capaços de convèncer el nostre comité d’?

Requisits de participació:

PARTICIPANTS:

La participació està oberta a joves de 18 a 25 anys. Preferentment, d’escoles de formació de grau superior i universitari.

TEMÀTICA:

A partir de la premissa que la ciència es troba a tot arreu, els participants hauran de d’idear un relat audiovisual amb una idea cientificotecnològica que es pugui explicar en la pròpia localització i que sigui prou atractiu com per a motivar la seva visita.

Les obres presentades tindran com a fil conductor el coneixement i la ciència i han d’aconseguir l’efecte crida per visitar l’espai/zona en qüestió gràcies a una producció atractiva i seductora. Es tindrà en compte la veracitat i el rigor de l’aspecte científic que s’explica.

LLENGUA:

La llengua dels vídeos (comentaris, veus en off, text sobre imprès…) cal que sigui el

català, en qualsevol de les seves variants dialectals, per tal de complir un dels

objectius bàsics de l’FCRI potenciar el català com a llengua d’ús habitual en la comunicació científica, per una banda, i fomentar l’ús del català en les xarxes socials per l’altra.

DURADA:

Els vídeos “shorts” han de ser d’una durada màxima de 3 minuts

FORMAT:

Els vídeos han de presentar-se en format vertical, ràtio 9:16. A banda de l’interès de l’experiment, és molt important la qualitat formal del vídeo: les filmacions han de tenir un bon nivell d’imatge, amb alta definició (1080p o

superior), de so i d’edició. És important evitar l’ús de música comercial o d’imatges

sense la corresponent autorització. Si us plau, mireu el següent vídeo tutorial amb les recomanacions per enregistrar i editar un vídeo:

Es valorarà la introducció de subtítols per tal que el vídeo pugui ser accessible a tothom.

ORIGINALITAT:

Els vídeos hauran de ser originals i creats en el transcurs del 2024. No es valoraran els vídeos que no reuneixin aquestes característiques.

INSCRIPCIÓ:

En primer lloc, cal que, quan tingueu el vídeo fet, el pugeu al vostre canal de YouTube . Aleshores, quan pugeu el vídeo, cal que ho feu amb la configuració “OCULT” (cal activar aquesta opció a la pestanya d’informació bàsica). Així ningú més no el podrà veure. Comproveu que el vídeo se senti i es vegi bé (resolució de 1080p o superior). RECORDEU, FORMAT VERTICAL. Una vegada hagis pujat el vídeo hauràs de fer-nos arribar l’enllaç a través del formulari creat per al Premi.

S’acceptaran inscripcions fins el 1 de juny del 2024 a les 10 h. I es faran a través de l’enllaç  on hi constaran els següents camps:

 • Nom
 • Cognoms
 • Telèfon
 • Correu electrònic
 • Data de naixement
 • Títol del short
 • Lloc on s’ha gravat: Adreça | CP | Comarca | Població
 • Àrea de ciència que s’explica
 • Enllaç del vídeo:
 • Acceptació de les bases signada

Adjuntem model de drets d’imatge per a facilitar la participació.

Als finalistes els demanarem el vídeo en alta qualitat per a poder-lo emetre en pantalla gran.

JURAT:

El jurat estarà format per representants del món de la comunicació, del turisme, de la ciència i la tecnologia. I valorarà els aspectes següents:

 • Capacitat de transmetre coneixement científic o tecnològic a través del vídeo 
 • Capacitat del vídeo de motivar-hi una visita turística
 • Originalitat del relat audiovisual
 • Claredat en l’exposició i ús adequat del llenguatge científic
 • Qualitat formal del vídeo: qualitat de so, fotografia, il·luminació i muntatge
 • La durada del vídeo ha de ser de màxim 3 minuts (no es valoraran els vídeos que superin aquest temps).

PREMIS:

D’entre tots els participants se seleccionaran uns finalistes que seran convidats en una cerimònia d’entrega en la qual es donarà a conèixer el guanyador TUCA d’or que rebrà un premi de 1500 euros en metàl·lic, el guanyador del TUCA d’argent que rebrà un premi de 1000 euros en metàl·lic i el guanyador del TUCA de bronze que rebrà un premi de 500 euros en metàl·lic.

El veredicte és inapel·lable.

Al premi se li ha d’aplicar la retenció prevista en la legislació vigent.

Els vídeos guanyadors seran promocionats a través de les xarxes de comunicació de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

Els vídeos presentats podran ser utilitzats per la FCRI per a la seva promoció.

TERMINIS:

 • 1 de juny de 2024: data límit per enviar els vídeos.
 • De l’1 al 5 de juliol 2024: publicació dels finalistes.
 • 15 juliol de 2024: acte de lliurament de premis i guardons. (lloc i hora pendent de confirmació final).

ASPECTES LEGALS

ACCEPTACIÓ TÀCITA DE LES BASES I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

• La participació en el concurs comporta l’acceptació de totes les bases.

• Les persones autores dels vídeos enviats, declaren haver obtingut el consentiment de les persones o tercers que hi puguin aparèixer, i fent-se els únics responsables pels fets que se’n poguessin derivar. La FCRI, queda eximida de qualsevol responsabilitat sobre això.

• Els vídeos inadequats queden directament exclosos de la participació.

• L’FCRI es reserva el dret d’ampliar o modificar aquestes bases i fins i tot d’anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte sempre que hi hagi una causa justificada.

• L’FCRI queda exempta de tota obligació o compensació als participants si, per causes de força major, imperatius legals o altres criteris de l’organització, el concurs s’hagués d’anul·lar o suspendre.

• L’FCRI es reserva el dret de desqualificar i deixar fora de concurs qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del concurs o que incorpori elements ofensius o violents que atemptin contra la dignitat o el decòrum, que puguin ferir sensibilitats o que puguin generar una imatge negativa de l’FCRI.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i la normativa de desplegament, les dades personals i els vídeos dels guardonats seran tractats per la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRI), amb CIF G-58285784 i amb domicili situat al passeig Lluís Companys núm. 23, 08010 de Barcelona, amb la finalitat de gestionar la seva participació en aquest concurs, lliurament del premi i donar difusió al concurs. Els vídeos guardonats amb premis i mencions podran ser ubicats al portal turismecientific.cat per tal que serveixin d’exemple a qualsevol persona interessada, tot integrant-se a la base de dades d’indrets de turisme científic del portal: https://turismecientific.cat/concurs-de-videos-tuca/

L’FCRI informa que procedirà a tractar les dades personals de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Les persones interessades podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades així com el dret a revocar el consentiment prestat, mitjançant un escrit adreçat a FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ, passeig Lluís Companys núm. 23, 08010 Barcelona o en la següent adreça electrònica lopd@fundaciorecerca.cat incloent-hi: referència “TUCA2024”, nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia DNI i dret exercitat.

Així mateix, també podran adreçar-se a l’autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Les imatges i la música utilitzades en el vídeo han de ser lliures de drets, propietat de l’autor/ora o haver estat cedides per al reportatge. Els vídeos no poden utilitzar música comercial, excepte quan hi hagi una autorització explícita.

En el supòsit que hi hagi una vulneració de drets de tercers sobre aquestes imatges o música, l’autor/ora serà el/la responsable i exonerarà de tota responsabilitat la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i de la decisió del jurat, així com l’autorització per divulgar públicament totes les fotografies/vídeos/veu en documents de presentacions de les activitats de l’FCRI i/o a través de la pàgines web i xarxes socials de l’FCRI (al web https://www.fundaciorecerca.cat/ca/ s’indiquen totes les webs i xarxes socials de l’FCRI).

S’entendrà que, des del moment que les persones participen en el concurs, autoritzen l’FCRI al tractament de les seves dades personals per les finalitats descrites anteriorment.